آشنایی با رشته کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی

آشنایی با رشته کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی

به دلیل گستردگی  وظایف دادگستری در زمینه های مختلف ، این وزارت هر ساله اشخاص متخصص و تحصیل کرده در رشته های گوناگون از طریق برگزاری آزمون انتخاب می کند و با توجه به دانش و تخصصشان وظایفی را به آنها محول می کند. یکی از این رشته ها حسابداری و رشته های مرتبط است که کارشناسان این رشته با عنوان کارشناس رسمی  حسابداری یا کارشناس رسمی حسابرسی شناخته می شوند ، البته به دلیل عجین شدن وظایف این کارشناسان با حساب ها و صورت های مالی می توان عنوان کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی را هم به این اشخاص نسبت داد.

وظایف کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی

  ابتدا اجازه دهید تعریف مختصری از حسابداری داشته باشیم ؛ به کمک حسابداری می توانیم تمام اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهای مالی یک نهاد ، سازمان یا موسسه را جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ثبت و طبقه بندی کرد. وظایف کارشناس حسابداری و حسابرسی نیز چیزی خارج از این دایره نیست.

  از جمله وظایف این کارشناسان انجام حسابداری و حسابرسی امور خدماتی ( موسساتی که خدماتی را به مشتریان عرضه کرده و در ازای آن مبلغی را تحت عنوان کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند) ، امور بازرگانی (موسساتی که نوع خاصی از کالا یا کالاها را خرید و فروش می کنند) وامور تولیدی (موسساتی که با بکارگیری مواد خام و نیروی انسانی و تجهیزات کالاهای مصرفی را تولید می کنند) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است.

  یکی دیگر از وظایف یک کارشناس رسمی حسابداری ارزیابی سهم و سهم الشرکه است.این ارزیابی به منظور خرید و فروش تمام یا قسمتی از سهام صورت می گیرد ، البته به منظور واگذاری یا تملک تمام یا قسمتی از سهم ها نیز انجام می پذیرد.

  حسابداری و حسابرسی و ارزیابی نهادهای عمومی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، بنیادها ، شهرداری و موسسات عام المنفعه نیز از وظایف این کارشناسان است ، به این صورت که اگر بنا باشد وضعیت اطلاعات و اسناد مالی یک سازمان یا نهاد مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد از این کارشناسان کمک می گیرند.

  انجام حسابداری طرح های عمرانی یکی دیگر از وظایف کارشناسان دادگستری در این زمینه است ، این وظیفه که شامل مواردی از قبیل بررسی قراردادهای اجرایی پروژه ها از لحاظ مقررات مالی ، تصفیه حساب با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد ، نگهداری حساب طرح های عمرانی سازمان ثبت ، بررسی هزینه ها بر اساس اسناد و مدرارک ، صدور اسناد و حواله و پرداخت هزینه های مربوط به طرح ها و پروژه ها ، دریافت  و نگهداری صورت حساب های بانکی و...

  انجام حسابرسی طرح های عمرانی ؛ این مورد هم از وظایف کارشناسان رسمی حسابرسی است که در کلیت موضوع شبیه به مورد بالاست ولی دربرخی جزییات تفاوت هایی می توان مشاهده کرد.